Wind program on Android

main

תוכנה זו מסייעת לעוסקים בספורט הקשור ברוח. התוכנה נעזרת בנתונים אשר מספקת תחנה הממוקמת במועדון השייט קיסריה.

כאשר מפעילים את התוכנה ,נתוני הגרף האחרונים עולים מיד. לאחר מיכן מביאה התוכנה נתונים חדשים.

התוכנה נכתבה עבור טלפון המבוסס על מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד.

המסך הראשי מחולק לשני חלקים. החלק העליון הינו גרף נתונים ואילו החלק התחתון משמש כמעיין מצלמה. החלק התחתון משמש להרצת עשר תמונות החולפות במהירות. התמונות מתעדכנות בכל פרק זמן ארוך.

קיימים שלושה סוגי גרפים. גרף עוצמת הרוח, גרף משבים, וגרף מגמת הרוח. מגמת הרוח מראה את מהירות השינוי. את מהירות השינוי אפשר לראות בדף הנתונים הריגעיים.

אם חל שיבוש או תקלה בקריאת דף הנתונים, תאפשר התוכנה ניסיון חוזר של עד 20 פעמים. ישנה אפשרות נוספת לסגור ולפתוח את התוכנה מחדש. “התקלה נובעת מהשיטה בה מוצג דף הנתונים ” ואינה באחריות כותב התוכנה.

בחירת מיקום הרוח יעשה על ידי לחצן “מיקום הרוח” . הלחצן מאפשר בחירה בין איזורי רוח שונים.